Bê tông AAC đá 1x2 (M200)

1.175.000VNĐ

Bê tông AAC đá 1x2 (M250)

1.230.000VNĐ

Bê tông AAC đá 1x2 (M300)

1.280.000VNĐ

Bê tông Mê Kông đá 1x2 (M200)

1.165.000VNĐ

Bê tông Mê Kông đá 1x2 (M250)

1.215.000VNĐ

Bê tông Mê Kông đá 1x2 (M300)

1.270.000VNĐ

Bê tông Rạch Chiếc đá 1x2 (M250)

1.205.000VNĐ

Bê tông Rạch Chiếc đá 1x2 (M300)

1.260.000VNĐ

Bê tông Rạch Chiếc đá 1x2 (M350)

1.310.000VNĐ

Bê tông SMC đá 1x2 (M250)

1.195.000VNĐ

Bê tông SMC đá 1x2 (M300)

1.245.000VNĐ

Bê tông SMC đá 1x2 (M200)

1.170.000VNĐ