Đá 1x2 Bình điền

389.000VNĐ

Đá 1x2 đồng nai

525.000VNĐ

Đá 4x6 bình điền

315.000VNĐ

Đá 4x6 đồng nai

473.000VNĐ

Đá 5x7 Bình điền

315.000VNĐ

Đá 5x7 đồng nai

473.000VNĐ

Đá mi bụi

273.000VNĐ