Kìm bấm Tolsen 10051

108.000VNĐ

Kìm càng cua (công nghiệp) 10044

126.000VNĐ

Kìm càng cua (công nghiệp) 10045

112.000VNĐ

Kìm càng cua 10039, 10040

100.000VNĐ

Kìm cắt 6′ Tolsen 10003, 10004

74.000VNĐ

Kìm cắt mini tolsen 10033

54.000VNĐ

Kìm cắt sắt mini 8′ Tolsen 10066

112.000VNĐ

Kìm hàng rào Tolsen 10301

236.000VNĐ

Kìm mỏ quạ 10" 250mm 10014

132.000VNĐ

Kìm mỏ quạ 10329, 10330

217.000VNĐ